شعر

جمله های مثبت
نویسنده : سما - ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٧/٩

تابه حال به صحبت های خودت خوب دقت کردی

طرزفکرت چه طور؟

خوب دقت کن برای یک روز هم که شده خوب دقت کن

قشنگ صحبت می کنی یاشایداز ده تاکلمه نه تاش رااشتباه میگی

مثبت اندیشی؟

ازکجا فهمیدی؟ شایدکسی بهت گفته باشه،شایدهم خودت فکرکردی

امابه خودمون دروغ نگییم

اگه به کتاب فروشی هاسری زده باشید می بینیدکه پرازکتاب های مثبت اندیشی شده

افرادبه دوگروه تقسیم می شوند

1-افرادی که عقلی فکرمی کنند یابه عبارتی تجربی هستندوباخودشان می گویند

اگرهرسخنی یادلیلی باعقل جورنیایداشتباه است

2-افرادی که می گویندخیلی ازدلایل اتفاقاتی که درجهان اطرافمان رخ

 می افتدرانبایدروحساب این قراردهیم که اگرحواسمان انرانپذیرفت وعقلمان قبول

 نکردقراردهیم وبگوییم ان دلیل اشتباه است مانندوجودخدا

اگراحساس می کنی به پوچی رسیده ای غمگینی ودنیابرایت رنگی ندارد

دیدگاهت رابه زندگی ودنیا عوض کن

سخنان مابه وجود اورنده ی ادامه ی زندگی ماهستند

اگه دوست داری بهترباشی البته می دونم خوب هستید هم ازنظراخلاق ،اعتقادو...

اما حالا دوست داری بهترباشی وعمیق تربه زندگی نگاه کنی یک سری مطالب دارم که

شایدبتونه کمکت کنه اما باید خوب دقت کنی

اول خوب به خودت فکر کن همه چیزرادرنظربگیر دین ،ایمان،اعتقاد،اخلاق،چقدردیگران

دوستت دارند،واینکه برای چی دوستت دارند خوب فکرکن،هرچیزخوبی که توزندگیت

وازاین بابت خدارا شکرمی کنی

حالاهمه چیزراروی کاغذبنویس می تونید طبقه بندی کنید

بی انصافی نکنیدتمام چیزهای خوب رابنویسید

کاغذراپیش خودتون نگه دارید هربارکه اتفاق خوبی می افته رابنویسد

امااین کافی نیست بایدذهنتون راهم مثبت کنید

اره میدونم ممکنه اتفاقات خوب رابنویسیداماداخل ذهنتون بگید نه همش الکی ودروغ 

ورهاش کنید

اماازتون می خوام ادامه بدهید وتاپایان همراهم باشید

چون خودم هم این راه رارفتم

 

 

 

 


comment نظرات ()